Bulgarian News

Експерти на WWF от четири държави изготвиха препоръки за справедлив енергиен преход в ЕС

През последните две години природозащитната организация WWF анализира четири въглищни региона, съответно в България, Гърция, Полша и Германия. Въз основа на изследванията, екип от експерти от четирите държави изготви доклад с препоръки към политиките на европейско, национално и регионално ниво във връзка с развитието на процеса по прекратяване изгарянето на въглища и преминаване към нулеви въглеродни емисии в тези региони. Документът беше публикуван в момент, в който Европейският съюз се подготвя да обсъди предложения от ЕК „Механизъм за справедлив преход“. Той трябва да помогне на 41 въглищни региона в ЕС, два от които в България, да станат неутрални по отношение на климата, генерирайки финансов ресурс от 100 милиарда евро.

За да може Енергийният преход да е сигурен и устойчив, в своя доклад WWF изведе пет основни препоръки:

  1. Определяне на възможно най-ранна дата за окончателно прекратяване използването на въглища. След това е необходимо изготвянето на съгласувана и последователна стратегия за излизането от икономическата и енергийна зависимост на въгледобива. Тя трябва да даде сигурност на инвеститорите и да избегне блокирането на натрупани финансови активи, намалявайки общите разходи за енергийния преход;
  2. Осигуряване на гаранции, че сроковете и стратегията за заместване на въглищата се основават на точен и обективен анализ. Преходът трябва да се проведе по начин, който да му гарантира устойчивост във времето както в икономически, така и в социален и екологичен план;
  3. Гарантиране на целенасочена финансова и политическа подкрепа за прехода с използването на европейски и национални фондове. Преходът изисква предварително осигуряване на инвестиции, което невинаги може да бъде направено само от частния сектор. Дългосрочната политическа подкрепа при необходимост трябва да намери израз и в специално публично финансиране;
  4. Създаване на реална икономическа диверсификация в засегнатите райони. Разнообразната гама от по-малки предприятия и индустрии осигурява устойчивост към икономическите промени и смекчава влиянието им върху общата заетост и нивата на БВП. При създаването на заместващи бизнеси трябва да се вземат предвид конкурентните предимства на региона, обезпечени от околната среда;
  5. Ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса на прехода. Особено важно е участието на местните общности. Те биха били по-активни в реализирането на плановете за справедлив енергиен преход, ако бъдат движещата сила в тяхното разработване. В крайна сметка, местните са най-добре запознати с нуждите и спецификите на съответния регион.

Докладът на WWF беше представен официално на събитие в Брюксел. Следвайки принципа за привличане на всички заинтересовани страни към процеса на прехода, екипът на WWF България пристигна заедно с шестчленна делегация, включваща кмета на Бобов дол, заместник-кмета на Перник, както и представители на синдикатите, на въгледобивния бизнес в Югозападна България и на Националното сдружение на общините.

Те имаха организирани работни срещи с европейските институции, посветени на спешната нужда от създаване на диалог за справедлив енергиен преход във въгледобивните региони на България и в ЕС. Неформални работни срещи бяха проведени също с първия вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс, с представители на Главни дирекции „Енергетика“ и „Регионално развитие“ на ЕК, с петима български евродепутати и с Комитета на регионите.

Целта на дискусиите беше да запознаят детайлно българските представители с напредъка по отношение на енергийната трансформация във въгледобивните региони на ЕС и ролята на Зелената сделка в този процес. Важна част от срещата беше и представянето на възможностите за създаване на нови икономически дейности и предоставяне на финансова помощ от страна на ЕС към въглищните региони през следващия седемгодишен програмен период.

“Зелената сделка не е проблем, а възможност за развитие на въглищните региони. За съжаление, в критериите за разпределение на средствата за справедливия преход не е залегнало ясно изискване за по-голяма амбиция, т.е. за по-бързо излизане от въглищната зависимост. Това обаче е от съществено значение както за създаването на икономически алтернативи, така и за справянето с глобалната климатична криза. Заради неразбирането на тези зависимости, много често срещаме противопоставяне от някоя от заинтересованите страни. Такъв е и случаят със синдикатите в България. Затова е необходим ясен и структуриран диалог с тях, за да бъдат пряко ангажирани в разбирането на проблема. Това е и основна част от работата на WWF в рамките на текущите ни дейности,“ коментира Георги Стефанов, ръководител на практика „Климат и Енергетика“ във WWF България.

Source: WWF BG